نوشته‌ها

, ,

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش)

بررسی میزان تحقق اهداف راهبردی پویش مهروزی و پویش امید و آ گاهی ساختن از کرونا جمعیت طلوع بی نام و نشان ها (مورد پژوهی:42660 خانوار مخاطب پویش) فاطمه زارع پیرحاجی ** دانشجو ی دکتری روابط بین الملل International@toloo.org اکبر رجبی م…
, ,

تاثیر شبکه های اجتماعی بر فعالیت های خیریه

  تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر فعالیتهای خیریه محمدرضا اخضریان کاشانی، استاديار علوم سياسي، مرکز مطالعات عالي انقلاب اسلامي، دانشگاه تهران مهدی اختر محققی ، دانشجوي دکتري ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کیش، هرمزگان، ايران چکیده فعالیته…
, ,

مشارکت در فعالیتهای خیریه به منزله حمایت اجتماعی در جهت ارتقای سلامت اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی؛ دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چکیده مقاله: …
, ,

بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه ی تصویرسازی برنامه های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه)

  بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه‌ی تصویرسازی برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه) مهری بهار1، مریم فروغی2* 1 دکتری مطالعات فرهنگی، دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانش…