نوشته‌ها

, ,

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه نعمت الله موسی پور 1، اکرم حمیدی نصرآباد 2 1، استاد،گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان 2 دکتری برنامه ریزی درسی، نویسنده مسئول مکاتبات: hamidinasrabad@gmail.com چکیده: سناريونگاري روشي موثر و کارآ…