نوشته‌ها

, ,

بررسی رابطه بین فرهنگ دینی و سلامت روان خیرین مراکز معلولین ذهنی شهر تهران

حسین سراوانی - کارشناس ارشد روانشناسی آموزگار مدارس استثنایی شهر تهران شروین وفا - کارشناس ارشد ادبیات فارسی دبیر مدارس استثنایی شهر تهران رضا پوربهرام - کارشناس ارشد روانشناسی مدیر آموزشگاه استثنایی زهرا ولی پور - کارشناس آموزش ابت…