نوشته‌ها

, , ,

بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن جمعیت استانها

بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن  جمعیت استان ها محمد مهدی شهریاری1، نیما حضرتی2، فرهاد حسینعلی3  1-دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 2-کارشناسی، نقشه بر…