نوشته‌ها

, ,

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج محمد مهدی الشریف دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده به موجب مادۀ 55 قانون مدنی «…