نوشته‌ها

, ,

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج محمد مهدی الشریف دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده به موجب مادۀ 55 قانون مدنی «…
, ,

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف فیروزه عزیزی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده گرچه وقف از دیرباز و در ادیان قبل از اسلام وجود داشته، اما اسلام نخستین دینی بوده که چارچوب آنرا تعیین و نظام‌مند کرده است. …
, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام حسن حسین زاده1، حامد حسین زاده2 ، جواد حسین زاده3 1دکترای حقوق 2دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، نویسنده مسئول مکاتبات…