نوشته‌ها

, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

محمدصالح طیب نیا - هیات علمی دانشکده اهلبیت (ع) ، دانشگاه اصفهان ،رییس مرکز پژوهشی آلاء حوریه ربانی اصفهانی - دانشجوی دکتری مطالعات زنان ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ، کارشناس مرکز پژوهشی آلاء چکیده مقاله: در ای…
, ,

بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه

حبیب اله حسن زاده - مدیر آموزش و پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران چکیده مقاله: علت اصلی تشکیل هر سازمان کسب و حفظ مزیت رقابتی به منظور موفقیت و درنهایت بقا در محیط رقابتی است. ایجاد دانش و وجود تعهد در سازمانهای یکی از الزام…