نوشته‌ها

, ,

بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه

حبیب اله حسن زاده - مدیر آموزش و پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران چکیده مقاله: علت اصلی تشکیل هر سازمان کسب و حفظ مزیت رقابتی به منظور موفقیت و درنهایت بقا در محیط رقابتی است. ایجاد دانش و وجود تعهد در سازمانهای یکی از الزام…