نوشته‌ها

, ,

مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

  مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در  دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین نسرین انصاری*1، معصومه فتحی2 *1مدرس،گروه علوم تربیتی، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان 2معاونت آموزشی پژوهشی ، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان…