نوشته‌ها

, ,

فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

محبوبه اظهری - دانشجوی دوره دکتری ادبیات غنایی دانشگاه تهران چکیده مقاله: تعالیم اخلاقی و دعوت به نیکی به عنوان یکی از وظایف اساسی ادبیات از دیرباز در جهان مطرح بوده است . به گونه ای که ترویج عمل خیر یکی از وظایف مهم ادبیات محسوب می شده ا…