نوشته‌ها

, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش نظام حکمرانی در تسهیل امور خیر و تاثیر آن بر نابرابری اقتصادی در ایران

سعید عبدالحسینی - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان سعید علی خاصی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد امیر حیدری - دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم…
, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش تسهیل گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راهکاری برای کاهش اثر تورمی تحریمها در ایران

سعید عبدالحسینی - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان سعید علی خاصی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد امیر حیدری - دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم…
, ,

بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت

وحید یاوری - استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) یحیی مرتب - دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی، مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چکیده مقاله: نظارت و کنترل به عنوان ی…
, ,

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها

الهام ملک زاده - عضو هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زهرا علیزاده بیرجندی - عضو هیات علمی،گروه تاریخ، دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: مطالعات آینده نگری در علوم از علوم نوپای میان رشته ای و واکنشی راهبردی است که…