نوشته‌ها

, ,

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

سیدحسین سیدی - عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده مقاله: نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه هر چند یک پدیده با ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تاریخی و دینی است، اما با توسعه سازوکارهای نهادی این فعالیت ها، مانند موسسات خیریه و سازم…