نوشته‌ها

, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه حمید حاجی ابراهیم1*، صدف سیفیان2، محمدرضا حسین زاده 3 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول م…
, ,

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر

اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر حمید حاجی ابراهیم1*، فاطمه جعفری2، نیلوفر همتی قاوشوق 2 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول مکاتبات: Hamid.Haji…