نوشته‌ها

, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

کنشگری در امور خیریه به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی میرطاهر موسوی،  حمیدرضا هندی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی «trmousavi@gmail.com» پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشتۀ سلامت و رفاه اجت…
, ,

مشارکت در فعالیتهای خیریه به منزله حمایت اجتماعی در جهت ارتقای سلامت اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی؛ دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چکیده مقاله: …