نوشته‌ها

, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

حمید حاجی ابراهیم - استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار صدف سیفیان - دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران محمدرضا حسین زاده - استاد مدعو مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد تهران…