نوشته‌ها

, ,

تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت

سارا آقابابا - پژوهشگر حوزه سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی چکیده مقاله: مقدمه: امروزه جلب مشارکت خیرین، از راهکارهای تامین منابع مالی به شمار میآید. ازآ…