نوشته‌ها

, ,

سیاست های توسعه کارآفرینی اجتماعی

  سیاست‌های توسعه کارآفرینی اجتماعی   مهدی تاج پور1*، الهه حسینی2 *1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. نویسنده مسئول مکاتبات: tajpour@ut.ac.ir 2 دانشجوی دکتری رفتار و منابع انسانی، دانشگاه یزد، یز…