نوشته‌ها

, ,

نسبت تلاش های خیرخواهانه با مصالح توسعه ملی

فرشاد مومنی چکیده مقاله: پر کردن حفره های شکافهای برخورداری از حداقل نیازهای اساسی همنوعان و تلاش برای جبران کاستیهای ناشی از ناتوانی یا مسئولیت گریزیهای دولت در حیطه وظایف حاکمیتی شکل دهنده دو مولفه حیاتی و سرنوشتساز از مهمترین فلسفه های وجودی …