نوشته‌ها

, ,

برآورد تمایل افراد جامعه جهت حمایت از تولید علم و فناوری در قالب وقف و خیریه(مطالعه موردی: شهر رشت)

برآورد تمایل افراد جامعه جهت حمایت از تولید علم و فناوری در قالب وقف و خیریه(مطالعه موردی: شهر رشت) آزاده زاهد چکووری، مهدی طغیانی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی  Zahed66@chmail.ir استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان Mtoghyani@gmail.com چکیده: نقش عم…