نوشته‌ها

, ,

تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت

  تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت   دکتر سارا آقابابا1 1 پژوهشگر حوزه سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده مسئول مکاتبات: aghababa.s@gma…