نوشته‌ها

, ,

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها الهام ملک زاده، زهرا علیزاده بیرجندی هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نویسنده مسئول:  elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir هیات علمی،گروه …