نوشته‌ها

, ,

نگاهی به زندگانی واقف حاج آقا محسن سلطان آبادی عراقی ( اراکی) مطالعه موردی: عملکرد بنیاد محسنی در اراک و کانادا

نگاهی به زندگانی واقف حاج آقا محسن سلطان آبادی عراقی ( اراکی) مطالعه موردی: عملکرد بنیاد محسنی در اراک و کانادا                                        امید اخوی[1]،  مهشید رضائی[2] چکیده سنت وقف و امور خیریه در ایران از دیرباز رواج داشته است براساس تعالیم دین زرتشتی، ایرانیان مو…