نوشته‌ها

, ,

تبیین مدل های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر

مهدی توسلی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فاطمه عبدالعظیم بیگ - کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: با توجه به این واقعیت که سازمانهای اجتماعی و نه…
, ,

ادبیات نظری و تجربی عناوین و نشانه ای افتخار در مقابل مشوق در بخش سوم در جهان و ایران

وحید مقدم - استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، گروه معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان. مرجان اسماعیلی کرباسی - دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان. چکیده مقاله: مشارکت و مداخله مردم در بخش سوم در دو بع…
, ,

درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد

مصطفی سلیمی فر - استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد سیدحامد حسینی - دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد وحید ارشدی - دکتری اقتصاد اسلامی چکیده مقاله: رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان و تجارب بشری، ا…

کتاب«معماران عصر جدید»

نام کتاب معماران عصر جدید زیر عنوان تحلیلی نوین بر وضعیت سازمان های مردم نهاد در ایران و جهان نویسندگان دکتر محمدصالح طیب نیا مینا فلاح دکتر حوریه ربانی ناشر مهرستان نوبت چاپ اول شمارگان 1000 تعداد صفحه 362 تاریخ چاپ…