نوشته‌ها

, ,

نیکوکاری و خیریه، آسیب ها و چالش ها

سامان حیدری - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست گذاری عمومی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نیروی وصول مطالبات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان کردستان چکیده مقاله: موسسات خیریه، نهادهایی هستند که به کمک آن می توان به …
, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: از شاه نعمت اللهی ولی به عنوان یکی از پیران طریقت نام برده میشود که علاوه بر توجه به امور معنوی، در امور دنیوی و مشخصا، انجام اعمال خیر عام ال…
, ,

جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

محمدجواد رحمانی - مدیر عامل موسسه خیریه سعادت پیشگان شهرستان آباده اشرف السادات عاوی پور - رییس هییت مدیره موسسه خیریه سعادت پیشگان آباده چکیده مقاله: پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران صورت گرفت.پژوهش حاضر ا…
, ,

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها

الهام ملک زاده - عضو هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زهرا علیزاده بیرجندی - عضو هیات علمی،گروه تاریخ، دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: مطالعات آینده نگری در علوم از علوم نوپای میان رشته ای و واکنشی راهبردی است که…
, ,

بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان

میلاد مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرین دولتی دانشگاه علامه طباطبایی سعید زرندی - استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: در دنیای امروز کشورهای توسعه یافته به اهمیت سازمان های …
, ,

تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران

محمدصالح طیب نیا - استادیار دانشکده اهلبیت (ع) ، دانشگاه اصفهان ، مدیر مرکز پژوهشی آلاء حوریه ربانی اصفهانی - دانشجوی دکتری مطالعات زنان حقوق زن در اسلام، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس مرکز پژوهشی آلاء چکیده مقاله: فرهنگ ایرانی، به دل…
, ,

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: مطالعه طریقت های صوفیانه از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... و اعمال و رفتار بزرگان و پیروانشان، در مواجهه با حوزه پژوهشی ناظر بر …