نوشته‌ها

, ,

شرح و تفسیر احسان و نیکوکاری از منظر قرآن و روایات

محمدنبی احمدی - دانشیار گروه عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی عطاء پوررحیم - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، کرمانشاه چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری، از آغاز خلقت بشر تاکنون مورد توجه آحاد مردم با هر نظر…
, ,

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

مجید یاریان - دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری یکی از مفاهیم اخلاقی و ارزشی در عالم انسانی است که هم ادیان آسمانی و هم فطرت های پاک انسانی بر اهمیت و ضرورت آن صحه نهاده اند. مصادیق این سنت دینی و انسا…
, ,

تحلیل محتوای پیامک های کمیته امداد امام خمینی برای صدقات روزانه

سعید مسعودی پور - دکتری مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). چکیده مقاله: ارتباط با خیرین یکی از مولفه های کلیدی حفظ آنهاست. این مفهوم که در ادبیات کسب وکار تحت عنوان مشتری مداری مطرح است، تلاش دارد تا با برقراری ارتباط …
, ,

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

مریم حسین زاده - دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری چکیده مقاله: درآیات قرآن واژه احسان به معنای انجام دادن کار نیک است که جامعترین برنامه اجتماعی که خداوند به آن فرمان داده عدل و احسان است و تمام هستی بر پایه عدالت استوار است که عدالت با تما…