نوشته‌ها

, ,

ارائه یک فرآیند برنامه ریزی در سازمان های خیریه و داوطلبی برای هم راستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع

  ارائه یک فرآیند برنامه‌ریزی در سازمان‌های خیریه و داوطلبی برای همراستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع امیر حیدری*1 و سعید علی‌خاصی2 1،*کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی…