نوشته‌ها

, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

مژگان آسا - دانشجوی دکتری جامعه شناسی محمدرضا اخضریان کاشانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چکیده مقاله: امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدرت وچند وچون روابط دولت وشهروندان(افراد وگر…
, ,

خیر مجازی: راهبردهای تحقق خیر فردی و خیر اجتماعی در فضای مجازی

رضا بنی اسد - استادیار و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام چکیده مقاله: خیر در فضای فیزیکی و حقیقی زندگی انسان سنتی دیرینه است. اما امروزه با ظهور فضای مجازی ( سایبر)، در سطح فردی و اجتماعی مصادیق متعددی از خیر ظهور کرده است. فرا…