نوشته‌ها

, ,

جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری

  جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری     مرتضی گودرزی1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، نویسنده مسئول مکاتبات: goodarzi9109@yahoo.com    …