نوشته‌ها

, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: از شاه نعمت اللهی ولی به عنوان یکی از پیران طریقت نام برده میشود که علاوه بر توجه به امور معنوی، در امور دنیوی و مشخصا، انجام اعمال خیر عام ال…
, ,

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: مطالعه طریقت های صوفیانه از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... و اعمال و رفتار بزرگان و پیروانشان، در مواجهه با حوزه پژوهشی ناظر بر …