نوشته‌ها

, ,

ارزیابی آموزشهای مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاست گذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی)

ارزیابی آموزش‌های مهارتی و یادگیری سازمانی در نهادهای غیردولتی (لزوم سیاستگذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی) محمد رضا علی پور *نویسنده مسئول مکاتبات: alipour.soc@gmail.com چکیده: در مقاله پیش‌رو، ضمن مرور مفاهیم حوزه "آموزش و یادگیری" در حوزه…