در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

لزوم توجه به آموزش حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در مدارس به عنوان خیر ماندگار

ربابه سلیمانی پیکانی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: یکی از ارزش های مورد تاکید دین مبین اسلام، انجام امورخیر و شایسته است به خصوص اعمالی که ماندگار باشند و سلامت اقتصادی، اجتماعی …
, ,

فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

محبوبه اظهری - دانشجوی دوره دکتری ادبیات غنایی دانشگاه تهران چکیده مقاله: تعالیم اخلاقی و دعوت به نیکی به عنوان یکی از وظایف اساسی ادبیات از دیرباز در جهان مطرح بوده است . به گونه ای که ترویج عمل خیر یکی از وظایف مهم ادبیات محسوب می شده ا…
, ,

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

ایمان ابراهیمی - سطح ۴ حوزه علمیه و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: پرسش اصلی این پژوهش، چیستی مدل جامع تربیت نیکوکارانه بر اساس منابع اسلامی و بررسی نسبتی است که برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی …
, ,

سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه ی خیران مدرسه ساز

ندا رضوی زاده - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی چکیده مقاله: توسعه ی انسانی مستلزم فراهم آمدن فرصت های برابر برای دستیابی به آموزش، بهداشت و درآمد مکفی است. با این حال دولت ها همواره با کاستی هایی در تامین اعتبارات در این زمینه …
, ,

خیر مدرسه ساز، از مدرسه سازی تا تصمیم سازی مشارکتی در تغییرات آموزشی

سیدمحمدحسین حسینی - دکتری برنامه ریزی درسی و کارشناس پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چکیده مقاله: مدارس خیریه ای و خیریه آموزشی یکی از قدیمی ترین رخدادهای آموزشی است که تاکنون شکل مشهود آن ساخت و ساز مدارس جدید، بازسازی یا تجهیز مدارس و ه…
, ,

خیر مجازی: راهبردهای تحقق خیر فردی و خیر اجتماعی در فضای مجازی

رضا بنی اسد - استادیار و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام چکیده مقاله: خیر در فضای فیزیکی و حقیقی زندگی انسان سنتی دیرینه است. اما امروزه با ظهور فضای مجازی ( سایبر)، در سطح فردی و اجتماعی مصادیق متعددی از خیر ظهور کرده است. فرا…
, ,

جایگاه وقف و امور خیر در ترویج و توسعه دانش : یک بررسی متون

مرضیه مروتی - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل چکیده مقاله: در طول تاریخ همواره افراد خیرخواهی زیسته اند که با انجام امور خیر و صرف منابع مختلف برای دیگران، سبب بهبود زندگی افراد جامعه شده اند. مقاله حاضر با هد…
, ,

جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری

محمدرضا آرام - کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) چکیده مقاله: یکی از راهکارهای بسط فرهنگ نیکوکاری در جامعه اسلامی، تشریح آن در قالب ادبیات مفهومی جدید، جامع و جریان ساز است. مساله اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه بهتری…
, ,

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه ی خیر

محسن فلاحنداری - دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسلامی حمید بیات - کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی چکیده مقاله: آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است تبیین و تشریح ظرفیت های برنامه ی درسی بعنوان مهم ترین زیر نظام های سیستم آموزشی است که پتانسی…
, ,

تحولات نهادی و اجتماعی و چالش های فراروی خیریه ها (مطالعه موردی: بنگاه خیریه آبلوله بیرجند)

زهرا علیزاده بیرجندی - هیات علمی،گروه تاریخ، دانشگاه بیرجند الهام ملک زاده - عضو هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: یکی از بنیادهای خیریه شاخص در کشور، بنگاه خیریه آب لوله است. این بنگاه …