در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

ادبیات نظری و تجربی عناوین و نشانه ای افتخار در مقابل مشوق در بخش سوم در جهان و ایران

وحید مقدم - استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، گروه معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان. مرجان اسماعیلی کرباسی - دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان. چکیده مقاله: مشارکت و مداخله مردم در بخش سوم در دو بع…
, ,

گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام)

مهری بهار - دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران سیدحاجی حسینا - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطالعات فرهنگی،دانشگاه کاشان اکبر بیات - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان چکیده مقاله: زمین…
, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی چکیده مقاله: سرمایه ا…
, ,

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی

مهدی توسلی - کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، بنیاد خیریه راهبری آلاء حسن بلخاری قهی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر فایزه تقی پور - عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خورا…
, ,

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه ای کیفی

سعیده داوری مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چکیده مقاله: مراکز خیریه، موسسات غیر انتفاعی و غیرسیاسی محسوب می شوند که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی ب…
, ,

نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی

فایزه عظیم زاده اردبیلی - عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران محمد منصورعظیم زاده اردبیلی - دانشجوی دکتری روابط بین الملل وفوق لیسانس معارف اسلامی واقتصاد چکیده مقاله: وقف و نهادهای خیریه از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام …
, ,

نقش رفتار اجتماعی مطلوب (نیکوکاری) درارتقاء سازه های سرمایه اجتماعی

غلامرضا خضرلو - مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان، گروه علوم تربیتی فریبا مولایی - دبیر آموزش وپرورش مریم طایف نیا - کارشناس دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: رفتار اجتماعی مطلوب، از جمله رفتارهای مورد تایید جوامع است که می توان به عنوان ی…
, ,

مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

نسرین انصاری - مدرس،گروه علوم تربیتی، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان معصومه فتحی - معاونت آموزشی پژوهشی ، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: نیکوکاری از فضیلت های اخلاقی است که در جوامع گوناگون، به آن پرداخته شده است.…
, ,

مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسیولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار

رضا مهدی - عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی چکیده مقاله: دستاوردهای بشر و جوامع در فرایند توسعه و اهداف توسعه جهان در افق 2030 نشان می دهد که پیشرفت کنونی در شان نیاز امروز و آتی بشر نبوده و انسانها و جوامع نیازمند سرمشق …
, ,

مسیولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و سیاست گذاری های ضروری

حسن بنیانیان - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده مقاله: از فرهنگ تلقی های بسیار متفاوتی وجود دارد و بسیاری از برداشت ها، مفهومی تقلیل یافته از فرهنگ است و همین امر موجب فرار بسیاری از دولت ها برای اداء مسولیت های خو…