در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

ادبیات نظری و تجربی عناوین و نشانه ای افتخار در مقابل مشوق در بخش سوم در جهان و ایران

ادبیات نظری و تجربی عناوین و نشان¬های افتخار در مقابل مشوق در بخش سوم در جهان و ایران دکتر وحید مقدم*، ، مرجان اسماعیلی کرباسی** * استادیار دانشکده الهیات و معارف اهل بیت( (ع)، ، دانشگاهگروه معارف اهل البیت اصفهان، ، دانشگاه اصفهان. **دانش آموخته …
, ,

گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام)

گونه­شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه­های مجازی (با تأکید بر پیام­رسان تلگرام) مهری بهار1، سجاد حاجی­حسینلو2، اکبر بیات3 1 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعي دانشكاه تهران، Mbahat@ut.ac.ir 2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطا…
, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

کنشگری در امور خیریه به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی میرطاهر موسوی،  حمیدرضا هندی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی «trmousavi@gmail.com» پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشتۀ سلامت و رفاه اجت…
, ,

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی   مهدی توسلی، 2. حسن بُلخاری قِهی، 3. فائزه تقی‌پور کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، بنیاد خیریه راهبری آلاء عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر ع…
, ,

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه ای کیفی

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه‌ای کیفی سعیده داوری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چکیده مراکز خیریه، موسسات غیر انتفاعی و غیرسیاسی محسوب می شوند که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس شده و در زمینه ارائه خدما…
, ,

نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی

نقش وقف وامورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی فائزه عظیم زاده اردبیلی ، محمد منصور عظیم زاده اردبیلی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران    azimzadeh@isuw.ac.ir دانشجوی دکتری روابط بین الملل وفوق لیسانس معارف اسلا…
, ,

نقش رفتار اجتماعی مطلوب (نیکوکاری) درارتقاء سازه های سرمایه اجتماعی

نقش رفتار اجتماعی مطلوب (نیکوکاری) درارتقاء سازه های سرمایه اجتماعی غلامرضاخضرلو، فریبا مولائی، مریم طایف نیا مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان، گروه علوم تربیتی - نویسنده مسؤل    gkhezrlo@gmail.com دبیر آموزش وپرورش کارشناس دانشگاه اصفهان …
, ,

مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

  مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در  دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین نسرین انصاری*1، معصومه فتحی2 *1مدرس،گروه علوم تربیتی، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان 2معاونت آموزشی پژوهشی ، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان…
, ,

مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسیولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار

  مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسئولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار رضا مهدی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، iamahdi@yahoo.com   چکیده دستاوردهای بشر و جوامع در فرایند توسعه و اهداف توسعه جهان…
, ,

مسیولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و سیاست گذاری های ضروری

  مسئولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و  سیاست گذاری های ضروری حسن بنیانیان عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده از فرهنگ تلقی های بسیار متفاوتی وجود دارد و بسیاری از برداشت ها، مفهومی تقلیل یافته از فرهنگ است و همین امر …