در این دسته مقالات مرتبط به گروه فرهنگی و اجتماعی که در ادوار همایش های خیرماندگار و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارند

, ,

ایده آموزش تخصصی علم اقتصاد و راه اندازی کسب وکار: بهره گیری از رسانه های جمعی و نوین در اجرا و بازتولید امور خیر آموزشی در زمینه کارآفرینی

مرضیه عسکری - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان چکیده مقاله: دنیای امروز و فرهنگ معاصر آکنده از رسانه هاست. رسانه های جمعی و رسانه های نوین همچون تلفنهای همراه و رایانه های شخصی که از ارتبا…
, ,

انگیزه های امور خیرخواهانه و بازتاب آن در شعر فارسی

پرستو حیدری - کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان، عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر چکیده مقاله: امور خیرخواهانه و نیکوکاری از دیرباز در هر جامعهای با هر انگیزه ای از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. در کشورهای مختلف این امر را بهوضوح میتوان دید و …
, ,

الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری

صادق رضایی - استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به شمار می آید و گستردگی آن در کشور نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرزوبوم به امور خیریه و نیکوکاری…
, ,

اندیشه های خیرخواهانه در مثنوی معنوی

علی محمد موذنی - استاد دانشگاه تهران چکیده مقاله: ادب فارسی به طورکلی و ادب عرفانی فارسی به طور خاص، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر معارف قرآنی و دینی قرار گرفته است و غنای فرهنگی و نوع دوستیاش بیشتر، وامدار آموزه های دینی و اسلامی …
, ,

ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

سعیده داوری مقدم - کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد چکیده مقاله: بنیادها و موسسات خیریه سهم بسزایی در کاهش مشکلات انسانی در سراسر جهان دارند. در شهرستان بروجرد نیز موسسه خیریه ایتام الغدیر…
, ,

احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

معصومه صادقی - عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی گرمسار چکیده مقاله: استفاده از ظرفیتهای ادبی کشور میتواند کمک موثری در بهبود و توسعه مفهوم نیکوکاری در میان مردم این سرزمین داشته باشد. علیرغم غلبه عناص…
, ,

آثار روانشناختی فعالیت های نیکوکارانه بر سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی از دیدگاه قرآن و حدیث

نویسنده: خدیجه احمدی بیغش - طلبه سطح چهار(دکترای تفسیر تطبیقی)- مدرس حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: از نظر آموزه های دینی، نیکوکاری نخستین تاثیر را در زندگی دنیوی و اخروی شخص گذاشته و سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی او را تضمین میکند. عبادت در…