موضوع امر خیر با چالش ها و مشکلات اجتماعی گره خورده است. فلسفه وجودی خیریه ها کمک به حل آسیب های اجتماعی است. لذا پژوهشگران حوزه فرهنگ و علوم اجتماعی در رأس تمام تصمیمات هزینه کرد خیریه ها قرار دارند. چرا که آن ها مشخص می کنند جامعه امروز در چه حوزه ای نیاز به فعالیت سازمان های مردم نهاد دارند.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.