در این دسته مقالات مرتبط با گروه تاریخی تمدنی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

بنیادهای خیریه در عصر آل بویه

علی اصغر چاهیان بروجنی - دانشآموخته دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز چکیده مقاله: در سده چهارم هجری با استقرار حکومت آل بویه در نیمه غربی ایران، حیات اجتماعی و شهری از رشد قابل توجهی برخوردار گردید. پادشاهان آل بویه با حمایت…
, ,

بررسی جایگاه وقف علمی در توسعه انسانی، مطالعه موردی: جامعه عصر قاجار

زهرا علیزاده بیرجندی - عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: در رویکرد توسعه انسانی، هدف اصلی بهبود بخشیدن کیفیت زندگی، یعنی پرورش قابلیت های انسانی و گسترش امکانات او و برخورداری انسان ها از زندگی طولانی سالم و اخلاقی…
, ,

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

رقیه حق شناس - دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم سیده سلمه بلاغی - کارشناسی ارشد فیزیک، دبیر فیزیک آموزشوپرورش شهرستان داراب سیدقاسم بلاغی - دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرمافز…
, ,

بررسی تحلیلی موقوفه دکتر محمود افشار یزدی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن

الهام ملک زاده - استادیار پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: محمود افشار یزدی، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار و دولتمرد ایرانی در طول حیات خویش ایفاگر نقش های مهمی در عرصه های آموزشی، قضایی، مطبوع…