در این دسته مقالات مرتبط با گروه تاریخی تمدنی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

حوریه ربانی اصفهانی - معاونت پژوهشی پژوهشکده آلاء ، مدرس دانشگاه اصفهان محمدصالح طیب نیا - رییس پژوهشکده آلاء، مدیرعامل بنیاد آلاء، هیات علمی دانشکده معارف اهل بیت(ع) دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: نهاد وقف یکی از تعالیم ارزشمند مکتب اسلا…
, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: از شاه نعمت اللهی ولی به عنوان یکی از پیران طریقت نام برده میشود که علاوه بر توجه به امور معنوی، در امور دنیوی و مشخصا، انجام اعمال خیر عام المنفعه نیز ک…
, ,

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی-اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی)

مریم سعیدیان جزی - دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در نظام حکمرانی ایرانی – اسلامی انجام امور عام المنفعه و رسیدگی به مردم از اصول سیاست و عدالت است. این تحقیق به بررسی رابطه سیاست و امور خیر و ابعاد و مصادیق آن می…
, ,

بررسی چالش های انسان شناسانه انگیزش امر خیراز دیدگاه نورواقی

زینب السادات میرشمسی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج چکیده مقاله: ترغیب به امر خیر به عنوان یکی از مولفه های مهم تحقق امر خیر شناخته می شود . جوامع مختلف ، روشهای متنوعی برای ایجاد انگیزه در انسانها جهت انجام امر خ…
, ,

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها

الهام ملک زاده - عضو هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زهرا علیزاده بیرجندی - عضو هیات علمی،گروه تاریخ، دانشگاه بیرجند چکیده مقاله: مطالعات آینده نگری در علوم از علوم نوپای میان رشته ای و واکنشی راهبردی است که…
, ,

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول

مهدیه خانی سانیج - کارشناسی ارشد تاریخ چکیده مقاله: شهر یزد به عنوان بستر مناسب زندگی اقلیت زرتشتی در طول سالیان دراز از زمان باستان تاکنون آبستن حوادث مختلفی بوده است. این بهدینان در طول تاریخ گاه با مسالمت و گاه با نزاع هایی کوچک و بزرگ در…
, ,

حکومت محمد تقی خان بافقی در یزد(از کنش سیاسی تا فعالیت مذهبی-اقتصادی وقف)

عاطفه رنجبرجمال آبادی - دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته ایرانشناسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، بخش تاریخ، دانشگاه یزد، چکیده مقاله: اوضاع کشور ایران پس از قتل نادر شاه با تحولاتی چون استقلال طلبی حکام محلی مانند یزد ه…
, ,

رخدادهای موثر در روند فعالیتهای سازمانهای فعال در حوزه امور عام المنفعه ایران؛ مطالعه موردی: دوره پهلوی دوم

منصوره اتحادیه - استاد تاریخ چکیده مقاله: طی دوران پهلوی دوم، در حوزه فعالیتهای عام المنفعه، از سوی دولتهای وقت اقداماتی به عمل آمد که مهمترین سرفصل این تحولات در راستای پروژه نوسازی کشور و پیش برد سیاستهای اجتماعی و برنامه های رفاه …
, ,

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: مطالعه طریقت های صوفیانه از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... و اعمال و رفتار بزرگان و پیروانشان، در مواجهه با حوزه پژوهشی ناظر بر …
, ,

نگاهی به زندگانی واقف حاج آقا محسن سلطان آبادی عراقی ( اراکی) مطالعه موردی: عملکرد بنیاد محسنی در اراک و کانادا

امید اخوی - دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد ازاسلام ،دانشگاه شیراز مهشید رضائی - کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی(ره)وانقلاب اسلامی چکیده مقاله: سنت وقف و امور خیریه در ایران از دیرباز رواج داشته است بر اساس تعالیم دین زرتشتی، ایرانیان موظ…