در این دسته مقالات مرتبط با گروه تاریخی تمدنی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

واکاوی اثربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان (مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی) دکتر حوریه ربانی اصفهانی1 دکتر محمد صالح طیب نیا2 .1 *معاونت پژوهشی پژوهشکده آلاء ، مدرس دانشگاه اصفهان .2رییس پزوهشکده آلاء، مدیرعامل بنیاد آلاء…
, ,

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیتهای خیر و عام المنفعه

نقش بزرگان معاصر صوفیه ایران در فعالیت‌های خیر و عام‌المنفعه ابوالفضل فتح‌آبادی1 1دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول مکاتبات):Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com چکیده: از شاه نعمت‌اللهی ولی به‌عنوان یکی از پی…
, ,

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی-اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی)

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی- اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی) مریم سعیدیان جزی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول: msaeedyan@ltr.ui.ac.ir) چکیده در نظام حکمرا…
, ,

بررسی چالش های انسان شناسانه انگیزش امر خیراز دیدگاه نورواقی

بررسی چالشهای انسان شناسانه انگیزش امر خیراز دیدگاه نورواقی دکتر زينب السادات ميرشمسي شاستاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي کرج چکیده ترغیب به امر خیر به عنوان یکی از مولفه های مهم تحقق امر خیر شناخته می شود . جوامع مختلف ، روشهای …
, ,

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها

بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها الهام ملک زاده، زهرا علیزاده بیرجندی هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نویسنده مسئول:  elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir هیات علمی،گروه …
, ,

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول

تاثیر و تاثر زرتشتیان و انجمن های خیریه آنها در گسترش فرهنگ و آموزش در شهر یزد در دوره قاجار و پهلوی اول چکیده شهر یزد به عنوان بستر مناسب زندگی اقلیت زرتشتی در طول سالیان دراز از زمان باستان تاکنون آبستن حوادث مختلفی بوده است. این بهدی…
, ,

حکومت محمد تقی خان بافقی در یزد(از کنش سیاسی تا فعالیت مذهبی-اقتصادی وقف)

حکومت محمّد تقی­خان ­بافقی در یزد (از کنش سیاسی تا فعالیّت مذهبی- اقتصادی وقف)   عاطفه رنجبر جمال­آبادی دانش­آموخته کارشناسی ارشد رشته ایران­شناسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، بخش تاریخ، دانشگاه یزد، Iranshena…
, ,

رخدادهای موثر در روند فعالیتهای سازمانهای فعال در حوزه امور عام المنفعه ایران؛ مطالعه موردی: دوره پهلوی دوم

منصوره اتحادیه - استاد تاریخ چکیده مقاله: طی دوران پهلوی دوم، در حوزه فعالیتهای عام المنفعه، از سوی دولتهای وقت اقداماتی به عمل آمد که مهمترین سرفصل این تحولات در راستای پروژه نوسازی کشور و پیش برد سیاستهای اجتماعی و برنامه های رفاه …
, ,

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

  ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام‌المنفعه بزرگان صوفیه در ایران ابوالفضل فتح‌آبادی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی( نویسنده مسئول مکاتبات):Abolfazl.Fathabadi@yahoo.com   چکیده: مطالعه …
, ,

نگاهی به زندگانی واقف حاج آقا محسن سلطان آبادی عراقی ( اراکی) مطالعه موردی: عملکرد بنیاد محسنی در اراک و کانادا

نگاهی به زندگانی واقف حاج آقا محسن سلطان آبادی عراقی ( اراکی) مطالعه موردی: عملکرد بنیاد محسنی در اراک و کانادا                                        امید اخوی[1]،  مهشید رضائی[2] چکیده سنت وقف و امور خیریه در ایران از دیرباز رواج داشته است براساس تعالیم دین زرتشتی، ایرانیان مو…