هدف از ایجاد این گروه مطالعه در حوزه تاریخ و مسائل تمدنی امر خیر است. آنچه که واضح است در هر پژوهشی دانستن پیشنه و تاریخچه بسیار دارای اهمیت است چرا که گذشته چراغ راه آینده است. با توجه به بدیل بودن موضوع و کمبود آثار تألیفی در حوزه تاریخچه موضوعات مرتبط با امر خیر وظیفه این گروه مطالعه تاریخی در حوزه امر خیر و وقف میباشد.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.