امر خیر تنها به حوزه نظری وابسته نیست و یکی از اهداف پژوهشکده آلاء عملیاتی کردن مطالعات و دست آوردهای نظری خود است. در هزاره سوم سازمان های مردم نهاد و  خیریه ها به عنوان بخش سوم اقتصاد شناخته می شوند و این امر اهمین مطالعات پیرامون میدیریت در این حوزه را صد چندان می نماید. مدیریت می باست تشخیص دهد چگونه سازمان های خیریه که تاکنون بدون دانش مدیریتی اداره می شدند، اداره شوند و دانش اقتصاد تصیمی سازی نماید که بودجه خیریه ها چگونه هزینه شود.

, ,

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تاکید بر فضای مجازی

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تأکید بر فضای مجازی محمدرضا اخضریان کاشانی1، مهدی احمدی2* استادیار مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران.1 2*.دانشجو کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران Mehdiahmadi0842@yahoo.com چکیده ی…
, ,

حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان

حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان محمدصالح طیب نیا1، محمد صفاری انارکی2* 1، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده اهل البیت علیهم السلام، دانشگاه اصفهان *2کارشناس ارشد روابط بین الملل، کارشناس …
, ,

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل سید حسین سیدی عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه هر چند یک پدیده با ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تاریخی و دینی است، اما با توسعه سازوکارهای نهادی این فعالیت ها، …
, ,

جایگاه شاخص های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمانهای خیریه ایران

جایگاه شاخص‌های حکمرانی مطلوب در ماموریت سازمان‌های خیریه ایران حسین جودت چافی1، دکتر سیدحسین سیدی2، علیرضا اکرامیان3 1کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد، jodat.hosein@gmail.com 2دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی 3طلبه سطح دو حوز…
, ,

تبیین مدل های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر

تبیین مدل‌های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر مهدی توسلی1، فاطمه عبدالعظیم بیگ2 1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات 2. کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئ…
, ,

تاثیر حاکمیت بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادهای خیریه

تاثیر حاکمیت بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادهای خیریه حمید حاجی ابراهیم1*، امیر عبدالله فیروزی2 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول مکاتبات: Hamid.Hajiebrahim@srbiau…
, , ,

به کارگیری فضای مجازی برای اقدام به نیکوکاری توسط معلمان

به کارگیری فضای مجازی برای اقدام به نیکوکاری توسط معلمان معصومه محسن نژاد1 1دانشجومعلم ، دوره کارشناسی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، m.mnejad11@gmail.com چکیده: امروزه اهمیت فضای مجازی و تاثیری که بر زندگی بشر می گذارد،…
, ,

بررسی فعالیت های کمیته امداد امام خمینی(ره) و تاثیر آن درحل مسائل اقتصادی اجتماعی نیازمندان استان گلستان

بررسی فعالیت های کمیته امداد امام خمینی(ره) و تاثیر آن درحل مسائل اقتصادی اجتماعی نیازمندان استان گلستان جواد فردی1، سیدمصطفی قاسمی 2، محسن سنائی سامانی3 1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد و ولایت استان گ…
, ,

بررسی تاثیرابزارهای تامین منابع مالی اسلامی بر نظام حکمرانی کمیته امداد امام خمینی(ره)، مساجد و مراکز نیکوکاری در عرصه خیر(مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی(ره) ، مساجد و مراکز نیکوکاری شهر کرمانشاه)

بررسی تأثیرابزارهای تأمین منابع مالی اسلامی بر نظام حکمرانی کمیته امداد امام خمینی(ره)، مساجد و مراکز نیکوکاری در عرصه خیر (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی(ره) ، مساجد و مراکز نیکوکاری شهر کرمانشاه) علی محبی *محسن رخصی ، نادر ملکی …
, ,

بررسی تاثیر ایده های نو برای حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری در کمیته امداد امام خمینی (ره)

بررسی تاثیر ایده های نو برای حکمرانی عرصه خیر و نیکوکاری در کمیته امداد امام خمینی (ره) دکتر سید مصطفی موسوی *، پیمان پیروز2 *1 دکتری جامعه شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران کارشناس مسئول فرهنگی کمیته …