در این دسته مقالات مرتبط با گروه اقتصاد و مدیریت که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد

, ,

بررسی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی با تاکید بر وقف

مهدی فاطمی - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی عالیه حسینی - دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی چکیده مقاله: توسعه اقتصادی یکی از آرمانهای اساسی در کشورهای دنیا بخصوص کشورهای جهان سوم هست. برای تبیین منشا توسعه یافتگی( یا توسعه نیافتگی ) کشورها …
, ,

بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های خیریه

حبیب اله حسن زاده - مدیر آموزش و پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران چکیده مقاله: علت اصلی تشکیل هر سازمان کسب و حفظ مزیت رقابتی به منظور موفقیت و درنهایت بقا در محیط رقابتی است. ایجاد دانش و وجود تعهد در سازمانهای یکی از الزام…
, ,

بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر خمینی شهر

مجتبی فخاری - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران چکیده مقاله: وقف از باسابقه ترین میراثهای ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع اسلامی بسیار مورد…
, ,

بررسی تاثیر موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر

مجتبی فخاری - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران رضا اسماعیلی - عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران چکیده مقاله: هدف از انجام این پ…
, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

محمد اسماعیلی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران چکیده مقاله: یکی از حوزه های مدیریت دانش که بسیار موردتوجه سازمانها قرارگرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از ویژگیهای سمنها، حضور موقتی افرا…
, ,

ارائه یک فرآیند برنامه ریزی در سازمان های خیریه و داوطلبی برای هم راستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع

امیر حیدری - کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سعید علی خاصی - معاون طرح و برنامه، معاونت طرح و برنامه، بنیاد خیریه راهبری آلاء چکیده مقاله: سازمانهای خیریه و داوطلبی به سمت …
, ,

ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه)

نسیم غنبرطهرانی - استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی. آزاده شریفی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی، محمدوحید سبط - استاد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی چکیده…
, ,

ارائه الگوی نوین جذب منابع مالی سازمان های مردم نهاد با رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی

محمود خطیب - دانشجو دکترا، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) چکیده مقاله: در این تحقیق با بررسی انواع روشهای جذب کمک مالی در سازمانهای غیرانتفاعی به شناسایی انواع نهادهای مالی نیکوکاری با تاکید…
, ,

آسیب شناسی نظام خیریه در ایران با استفاده از ماتریس I-PA

مهدی مرتضوی - دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران حسین محمدی دوست - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی نظام خیریه در ایران بوده است، بدین جهت پس از بررسی ادبیات نظری به تحلیل محتوای کیفی اسناد…