در این دسته مقالات مرتبط با گروه اقتصاد و مدیریت که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد

, ,

الگوسازی عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در موسسات خیریه استان بوشهر

علی مارگیر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان الهام بیگی راد - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده مق…
, ,

اقتصاد و فرهنگ یاریگری های سنتی؛ به سوی مدل بومی امورخیر یاریگرانه در ایران معاصر

محسن امین - دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی فرهنگی. دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: یکی از ویژگی های اساسی نظام سرمایه داری، افزایش میزان فردگرایی و به تبع آن کاهش سطح همیاری انسان ها در تعاملات جمعی و اجتماعی است. این فردگرایی بر جوا…
, ,

ارایه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی خیریه ها

وحید یاوری - استادیار گروه مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) علیرضا رحیمیان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) چکیده مقا…
, ,

تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد شغلی کارکنان روابط عمومی در موسسات خیریه؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی مشتری مداری

ساناز احمدی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل،گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران علوم و تحقیقات مریم شعبانی - دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت دانشکده حسابد…
, ,

تحلیل جلب مشارکت خیرین در حوزه سلامت

سارا آقابابا - پژوهشگر حوزه سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی چکیده مقاله: مقدمه: امروزه جلب مشارکت خیرین، از راهکارهای تامین منابع مالی به شمار میآید. ازآ…
, ,

تحلیل محتوای پیامک های کمیته امداد امام خمینی برای صدقات روزانه

سعید مسعودی پور - دکتری مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع). چکیده مقاله: ارتباط با خیرین یکی از مولفه های کلیدی حفظ آنهاست. این مفهوم که در ادبیات کسب وکار تحت عنوان مشتری مداری مطرح است، تلاش دارد تا با برقراری ارتباط …
, ,

جایگاه نهادهای خیریه در تامین مالی و ترویج کارآفرینی در بسترICT

مهدی کیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، محمد سلیمانی - استادیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) چکیده مقاله: همواره موسسات خیریه و به طورکلی نهاده…
, ,

خیرماندگار در چالش اسناد توهمی و تجلی عقلانیت در نیکوکاری

علی اصغر پورعزت - استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران نیلوفر کوکلان - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران چکیده مقاله: خیر ماندگار، خیری مبتنی بر عمل عقلانی است . در واقع گویا میان ماندگاری، خرد و نیکوکاری پیوندی طبیعی وجود دارد، در…
, ,

شیوه های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمانهای مردم نهاد

امیرحسین رمضانی بیدگلی - کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما محمدحامد روحانی - کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار دانشگاه علامه فیض کاشانی چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر، شیوه های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمانهای خیریه و مردم…
, ,

طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکتهای مردمی

سیدحسین سیدی - عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده مقاله: جذب مشارکتهای مردمی که وقف مهمترین نماد اسلامی و گسترده ترین نهاد جذب مشارکت است، نقش مهمی در توسعه تمدن اسلامی خصوصا0 توسعه علم و فناوری داشته است. اما با ظهور ساختارهای نوین اداری این…