امر خیر تنها به حوزه نظری وابسته نیست و یکی از اهداف پژوهشکده آلاء عملیاتی کردن مطالعات و دست آوردهای نظری خود است. در هزاره سوم سازمان های مردم نهاد و  خیریه ها به عنوان بخش سوم اقتصاد شناخته می شوند و این امر اهمین مطالعات پیرامون میدیریت در این حوزه را صد چندان می نماید. مدیریت می باست تشخیص دهد چگونه سازمان های خیریه که تاکنون بدون دانش مدیریتی اداره می شدند، اداره شوند و دانش اقتصاد تصیمی سازی نماید که بودجه خیریه ها چگونه هزینه شود.

, ,

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی سید علیرضا نیکبخت *نویسنده مسئول مکاتبات: alireza.nik@gmail.com چکیده: در دوره ای زندگی می کنیم که با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و داده‌ها، کلان داده و به طبع آن علم داده به ع…
, ,

A Comparative Study of Charity Rating Metrics across Europe and America

A Comparative Study of Charity Rating Metrics across Europe and America Mina Fallah Abstract Donors are increasingly invited to give wisely, and a range of charity rating systems have emerged to help donors make better giving choices.…
, ,

نقش سمن ها در مدیریت شهری

نقش سمن ها در مدیریت شهری مهسا حیدری1 یگانه خدایی2 1*کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی 2کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی چکیده امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهر ها که …
, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه حمید حاجی ابراهیم1*، صدف سیفیان2، محمدرضا حسین زاده 3 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول م…
, ,

مطالعه و بررسی خیریه ها و موسسات مردم نهاد در استان کرمانشاه- ( با تاکید برمدیریت زنان در خیریه ها)

مطالعه و بررسی خیریه ها و موسسات مردم نهاد در استان کرمانشاه- ( با تاکید برمدیریت زنان در خیریه ها) مهری بهار1 زهرا نقدی2 1دکترای مطالعات فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران 2*دانشجوی کارشناسی ارشد رشته م…
, ,

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی سید علیرضا نیکبخت *نویسنده مسئول مکاتبات: alireza.nik@gmail.com چکیده: در دوره ای زندگی می کنیم که با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و داده‌ها، کلان داده و به طبع آن علم داده به ع…
, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش نظام حکمرانی در تسهیل امور خیر و تاثیر آن بر نابرابری اقتصادی در ایران

مدلسازی عامل‌بنیان نقش نظام حکمرانی در تسهیل امور خیر و تأثیر آن بر نابرابری اقتصادی در ایران سعید عبدالحسینی1، سعید علی‌خاصی2، امیر حیدری3* 1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان 2 دانشجوی کارشناسی …
, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش تسهیل گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راهکاری برای کاهش اثر تورمی تحریمها در ایران

مدلسازی عامل‌بنیان نقش تسهیل‌گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راه‌کاری برای کاهش اثر تورمی تحریم‌ها در ایران سعید عبدالحسینی1، سعید علی‌خاصی2، امیر حیدری3* 1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان 2 د…
, ,

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف سعید مسعودی پور1 1 دکتری مدیریت بازاریابی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری : masoodipoor@tsi.ir چکیده: امروزه دانش بازاریابی به عنوان ابزاری مهم برای سازمان‌های غیر…
, ,

راهکار های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی خیریه ها

راهکار های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی خیریه ها امیررضا کولیوند، کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مسوول فاوا خیر ماندگار Amirrezak86@gmail.com چکیده: فناوری ها همواره در خدمت انسان، نسبت به ارتقای عملکرد، اثربخشی و کارایی انسان بوده است. جامعه مدنی نیز به عنوان بخش سوم از بکارگیر…