امر خیر تنها به حوزه نظری وابسته نیست و یکی از اهداف پژوهشکده آلاء عملیاتی کردن مطالعات و دست آوردهای نظری خود است. در هزاره سوم سازمان های مردم نهاد و  خیریه ها به عنوان بخش سوم اقتصاد شناخته می شوند و این امر اهمین مطالعات پیرامون میدیریت در این حوزه را صد چندان می نماید. مدیریت می باست تشخیص دهد چگونه سازمان های خیریه که تاکنون بدون دانش مدیریتی اداره می شدند، اداره شوند و دانش اقتصاد تصیمی سازی نماید که بودجه خیریه ها چگونه هزینه شود.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.