همسوسازی قوانین وقف و قوانین شهرداری در توسعه جوامع شهری

همسوسازی قوانین وقف و قوانین شهرداری در توسعه جوامع شهری نادر ریاحی بیان مسئله با ملاحظه اسناد تاریخی و اجتماعی کشور مشخص می شود قبل از تأسیس شهرداری ها و تصویب قوانین مرتبط با آن نهاد وقف نقش بی بدیل و تعیین کننده ای در تأمین نیازهای فرهنگ…

برنامه‌ریزی راهبردی نقش‌آفرینی نیکوکاری و وقف در پیشرفت ایران؛ رهنمودهایی برای مرکز خیر ماندگار و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار)

برنامه‌ریزی راهبردی نقش‌آفرینی نیکوکاری و وقف در پیشرفت ایران؛ رهنمودهایی برای مرکز خیر ماندگار و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) چکیده موضوع چهارمین همایش ملی خیر ماندگار، «ظرفیت‌ها و کارکردهای نیکوکاری و وقف در پیشرفت ایر…

 استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در قانون اساسی جهت توسعۀ وقف و نتایج آن در توسعۀ اقتصادی کشور

 استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در قانون اساسی جهت توسعۀ وقف و نتایج آن در توسعۀ اقتصادی کشور نویسنده : علیرضا زبرجدی، کارشناس ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام، پژوهشگر آزاد، مشهد، ایران.   alirezazebarjadi1970@gmail.com   چکیده …

بایسته‌های وقف در ایجاد تمدن نوین اسلامی

بایسته‌های وقف در ایجاد تمدن نوین اسلامی سیدمصطفی طباطبایی[1] مهدی اثنی‌عشران[2] زهرا آبیار[3]   چکیده نهاد وقف از جمله مؤلفه‌های تمدن‌ساز در تاریخ بشریت، به‌خصوص تمدن‌های دینی به‌شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای‌که مطالعة هر تمدنی بدون توجه…

بررسی تأثیر نقش علما در ایجاد و گسترش مراکز خیریه خدمات درمانی (مطالعه موردی شهر اصفهان در قرن اخیر)

بررسی تأثیر نقش علما در ایجاد و گسترش مراکز خیریه خدمات درمانی[1] (مطالعه موردی شهر اصفهان در قرن اخیر) سید مصطفی طباطبایی[2] سمانه حجار پور[3] محمد مهرابی کوشکی[4]   چکیده: بر اساس مذهب شیعه، در زمان غیبت امام معصو…

مرور سیستماتیک پیشینه موجود در حوزه موضوعیِ طراحی الگوی اولویت بندی امور،با تاکید بر استخراج چگونگی طراحی الگوی اولویت‌­بندی امر خیر

مرور سیستماتیک پیشینه موجود در حوزه موضوعیِ طراحی الگوی اولویت بندی امور،با تاکید بر استخراج چگونگی طراحی الگوی اولویت‌­بندی امر خیر ثریا معمار[1] علی خسروی[2]   چکیده فقدان سیاستگذاری در حوزه سازماندهی اقدامات خیر در کشور سبب گردیده است که ک…

تجربه زیسته خیرین از نوع فعالیت کمک رسانی

تجربه زیسته خیرین از نوع فعالیت کمک رسانی افسانه توسلی، ملیحه عابدی، سیما سلطانی هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران( نویسنده مسئول) Email: afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir د…

نقش بانک‌های اطلاعاتی خیریه‌ها در پیشرفت نیکوکاری ایران؛ مطالعة تطبیقی بانک‌های اطلاعاتی خیریه‌ها در ایران و جهان

نقش بانک‌های اطلاعاتی خیریه‌ها در پیشرفت نیکوکاری ایران؛ مطالعة تطبیقی بانک‌های اطلاعاتی خیریه‌ها در ایران و جهان علیرضا اسکندری نژاد[1] فرزین مؤذن‌زاده[2] معصومه اوحدی[3]   چکیده در سال‌های اخیر استفاده از فناوری، ابزاره…

شناسایی دلایل موفقیت خیریه‌ها

شناسایی دلایل موفقیت خیریه‌ها؛ تحلیل محتوای تجربه‌نگاری‌های ارسال‌شده به چهارمین همایش ملی خیرماندگار علیرضا اسکندری‌نژاد[1] فرزین مؤذن‌زاده[2] معصومه اوحدی[3]   چکیده پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی می‌کوشد تا دلای…

برنامه‌ریزی و فقر در ایران؛ عوامل، شاخص‌ها، دلالت‌های سیاستی و جایگاه تسهیلات قرض‌الحسنه در آن

برنامه‌ریزی و فقر در ایران؛ عوامل، شاخص‌ها، دلالت‌های سیاستی و جایگاه تسهیلات قرض‌الحسنه در آن محمد ژولازاده ساکی[1] حسین مفیدی کیا[2]   چکیده: ازجمله مسائل حوزه برنامه‌ریزی فقر، عدم رعایت عدالت در توزیع درآمد است که منجر به ای…