, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش تسهیل گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راهکاری برای کاهش اثر تورمی تحریمها در ایران

سعید عبدالحسینی - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان سعید علی خاصی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد امیر حیدری - دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم…
, ,

محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی

قربان علمی - دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران معصومه فتحی - عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب…
, ,

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام المنفعه و موقوفه

محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: ساماندهی یک فعالیت خیریه و عامالمنفعه جدای از عزم و اراده خیران و نیکو…
, ,

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی وقف برای ترویج و توسعه فرهنگ وقف

سعید مسعودی پور - دکتری مدیریت بازاریابی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری چکیده مقاله: امروزه دانش بازاریابی به عنوان ابزاری مهم برای سازمانهای غیرانتفاعی شناخته میشود. کاربرد بازاریابی در تشویق افراد به سمت امور خیریه از جمله این …
, ,

شرح و تفسیر احسان و نیکوکاری از منظر قرآن و روایات

محمدنبی احمدی - دانشیار گروه عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی عطاء پوررحیم - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، کرمانشاه چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری، از آغاز خلقت بشر تاکنون مورد توجه آحاد مردم با هر نظر…
, ,

شبکه های اجتماعی؛ بستر خدمات به خیریه ها

مهدی اخترمحققی - دکتری مدیریت رسانه چکیده مقاله: شبکه های اجتماعی امروزه جز یی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن شده اند و کمتر کسی را می توان یافت که حداقل با نام و کارکرد این شبکه ها آشنا نباشد بسیاری از تعاملات انسانی در این شبکه ها ش…
, ,

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات

محمد خورشیدی اطهر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: چکیده مقاله: وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی، حبس عین مال موضوع وقف معرفی شده است که هم، نفوذ ضرورت نگهداری عین موقوفه از هر گونه تعرض به م…
, ,

سناریویی بر انجام فعالیتهای خیرخواهانه

نعمت اله موسی پور - استاد،گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اکرم حمیدی نصرآباد - دکتری برنامه ریزی درسی، چکیده مقاله: سناریونگاری روشی موثر و کارآمد برای آینده نگاری است. طی سال های اخیر پژوهش های فراوانی در مورد روش های سناریونویسی انجام شد…
, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

مژگان آسا - دانشجوی دکتری جامعه شناسی محمدرضا اخضریان کاشانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چکیده مقاله: امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدرت وچند وچون روابط دولت وشهروندان(افراد وگر…
, ,

ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای

سیدعلیرضا انوری - دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد چکیده مقاله: تحقیق حاضر با هدف ساخت یابی، اعتباریابی و سنجش شاخص سواد خیریه ای انجام شده است . جامعه آماری تحقیق کلیه خیران شهر مشهد و حجم نمونه بر اساس فرمول ک…