در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

انسان شناسی و انتخاب خیر در بستر ثنویت مزدایی و تاثیر آن در پایان نیک جهان

متین سیف الهی - دکترای ادیان و عرفان تطبیقی چکیده مقاله: دین زرتشت در راستای مواجه های مطلوب با امور عالم به ثنویت یا دوگانه گرایی معتقد است. در باور معتقدان به این دین که در واقع نمیتوان ایشان را دوگانهپرست خواند، امور خیر عالم به مبدا…
, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

محمد اسماعیلی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران چکیده مقاله: یکی از حوزه های مدیریت دانش که بسیار موردتوجه سازمانها قرارگرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از ویژگیهای سمنها، حضور موقتی افرا…
, ,

الگوی آموزش و تعالی حرفه ای کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری

صادق رضایی - استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به شمار می آید و گستردگی آن در کشور نشان از اهتمام تاریخی مردم این مرزوبوم به امور خیریه و نیکوکاری…
, ,

اندیشه های خیرخواهانه در مثنوی معنوی

علی محمد موذنی - استاد دانشگاه تهران چکیده مقاله: ادب فارسی به طورکلی و ادب عرفانی فارسی به طور خاص، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر معارف قرآنی و دینی قرار گرفته است و غنای فرهنگی و نوع دوستیاش بیشتر، وامدار آموزه های دینی و اسلامی …
, ,

ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

سعیده داوری مقدم - کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد چکیده مقاله: بنیادها و موسسات خیریه سهم بسزایی در کاهش مشکلات انسانی در سراسر جهان دارند. در شهرستان بروجرد نیز موسسه خیریه ایتام الغدیر…
, ,

ارائه یک فرآیند برنامه ریزی در سازمان های خیریه و داوطلبی برای هم راستاسازی راهبردهای سازمان و راهبردهای منابع

امیر حیدری - کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سعید علی خاصی - معاون طرح و برنامه، معاونت طرح و برنامه، بنیاد خیریه راهبری آلاء چکیده مقاله: سازمانهای خیریه و داوطلبی به سمت …
, ,

ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه)

نسیم غنبرطهرانی - استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی. آزاده شریفی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی، محمدوحید سبط - استاد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی چکیده…
, ,

ارائه الگوی نوین جذب منابع مالی سازمان های مردم نهاد با رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی

محمود خطیب - دانشجو دکترا، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) چکیده مقاله: در این تحقیق با بررسی انواع روشهای جذب کمک مالی در سازمانهای غیرانتفاعی به شناسایی انواع نهادهای مالی نیکوکاری با تاکید…
, ,

احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

معصومه صادقی - عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی گرمسار چکیده مقاله: استفاده از ظرفیتهای ادبی کشور میتواند کمک موثری در بهبود و توسعه مفهوم نیکوکاری در میان مردم این سرزمین داشته باشد. علیرغم غلبه عناص…
, ,

آسیب شناسی نظام خیریه در ایران با استفاده از ماتریس I-PA

مهدی مرتضوی - دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران حسین محمدی دوست - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی نظام خیریه در ایران بوده است، بدین جهت پس از بررسی ادبیات نظری به تحلیل محتوای کیفی اسناد…