در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

نقش آموزش وپرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

روح اله کریمی خویگانی - استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: امروزه لازم است در تعلیم و تربیت به مدرسه از ابعاد گسترده تری نگاه کنیم. برخی از فیلسوفان ازجمله طرفداران نظریه بازسازی معتقدند تعلیم و تربیت موثرترین و کارآمدترین …
, ,

نقش سازمانهای مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

عاطفه گل پرورمشهدی - وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور چکیده مقاله: امروزه مشارکت سازمانهای غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود.…
, ,

نهادهای خیریه در ایران ، فرصت ها و چالش ها

ولی محمد احمدوند - دکترای علوم سیاسی رضا خراسانی - هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی چکیده مقاله: مقاله حاضر با این فرض که بین گفتمانهای سیاسی مختلف و کنشهای خیرخواهانه نحوی رابطه دوسویه وجود دارد این پرسش را مطرح میکند که نهادهای خیریه در ایران…
, ,

نگاهی به زندگانی واقف حاج آقا محسن سلطان آبادی عراقی ( اراکی) مطالعه موردی: عملکرد بنیاد محسنی در اراک و کانادا

امید اخوی - دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد ازاسلام ،دانشگاه شیراز مهشید رضائی - کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی(ره)وانقلاب اسلامی چکیده مقاله: سنت وقف و امور خیریه در ایران از دیرباز رواج داشته است بر اساس تعالیم دین زرتشتی، ایرانیان موظ…
, ,

نگاهی نو به قاعده احسان از دیدگاه فقهی و روایی و تحولات اجتماعی امروز

فاطمه صحابی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری ناصر سلمانی ایزدی - عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری سیدجواد خاتمی - عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبز…
, ,

واکاوی ضرورت بخش سوم اقتصاد(وقف و امور خیریه) در توسعه دانشگاه های نسل چهارم

محمدحسن پیمان فر - استادیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، مهدیه سالاری - دانش آموخته دکتری، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز چکیده مقاله: بخش سوم اقتصاد که با فعالیتهای وقف و امور…
, ,

واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران

فرید رضازاده - دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه غیرانتفاعی پرندک محمد میرزایی شمسی - دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه غیرانتفاعی پرندک مهدی باباخانی - دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه …
, ,

پدیدارنگاری آسیب شناسانه از آموزش نیکوکاری به کودکان با راهکارهای برون رفت از آن

لیلا عیاری - دکترای مطالعات برنامه درسی.دانشگاه خوارزمی نعمت اله موسی پور - استادتمام دانشگاه فرهنگیان ایمان ابراهیمی - دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: با توجه به شواهد موجود در جامعه کنو…
, ,

پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان موسسات خیریه دولتی و خصوصی شهر شیراز بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

زهرا مهربان - کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی حمیده فرمانی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی اسماعیل باباامیری - کارشناس ارشد مشاوره بهنام جمشیدی سلوکلو - دکترای روانشناسی تربیتی چکیده مقاله: کارکنان موسسات خیریه، اغلب شاهد مشکلات، آسیبها، درد و رنج و تال…
, ,

کار خیر در جوامع تخصصی

حامد خانجانی - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده مقاله: کار خیر و پسندیده در دنیای مدرن و تخصصی امروز معنای وسیعتر و مصادیق بیشتری نسبت به گذشته دارد که میتواند متناسب با مسوولیتهای اخلاقی و اجتماعی ا…