در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

مشارکت در فعالیتهای خیریه به منزله حمایت اجتماعی در جهت ارتقای سلامت اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی؛ دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چکیده مقاله: …
, ,

مطالعه تطبیقی نظام خیریه و وقف

مهدی مرتضوی - دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران حسین محمدی دوست - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران صفیه برهان پناه - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران پریسا نجاتی - کارش…
, ,

معرفی صندوق های وقفی در مسیر تجمیع سرمایه و مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اقتصادی

محمدجواد ایروانی - استاد دانشگاه تهران ایمان استاد - کارشناسی ارشد مالی بانکداری دانشگاه تهران چکیده مقاله: یکی از راهکارهای برون رفت از کمبودهای سرمایهای در مشکلات اقتصادی، کمبود نقدینگی و نیز تحریمهای ظالمانه دشمنان توجه عمده به …
, ,

معناشناسی بر در قرآن

علی معلمی - طلبه درس خارج، استاد حوزه و دانشگاه. علیرضا اکرامیان - طلبه سطح 3 چکیده مقاله: واژه بر یکی از واژه هایی است که در حوزه های مختلف و معانی گوناگونی به کار رفته است و موجب اختلاف کثیری بین علما گشته است تا جایی که برخی گفته…
, ,

معناشناسی فی سبیل االله در قرآن کریم مورد پژوهی انفاق ، جهاد با مال و ایتاء ذی القربی و مساکین

عبدالهادی فقهی زاده - استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران حسام امامی دانالو - دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: ترکیب فی سبیل الله از عبارت های پربسامد قرآن کریم، در اثنای آیات گوناگون، محمل بسیاری از احکام الهی قرار گرفته که معرف ضرورت شناخت معنا…
, ,

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

ابوالفضل فتح آبادی - دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: مطالعه طریقت های صوفیانه از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... و اعمال و رفتار بزرگان و پیروانشان، در مواجهه با حوزه پژوهشی ناظر بر …
, ,

منابع تامین مالی امر خیر در فقه امامیه

محمدرضا آرام - پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: یکی از ارکان اساسی برای انجام امر خیر، وجود منابعی است تا بتوان نیاز نیازمندان را تامین و مشکلاتشان را مرتفع نمود. این مناب…
, ,

موسسات خیریه سیاست پژوهی

علیرضا صفرپور - کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)پژوهشگر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر چکیده مقاله: ناکامی دولتها در تحقق اهداف محرومیت زدایی به خاطر محدودیتهای بودجه ای و …
, ,

نارسایی های قوانین در پیشگیری از جرایم علیه موقوفات

قاسم محمدی - دکترای فقه و حقوق جزا، استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی مهدی خاقانی اصفهانی - دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشگر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی چکیده مقاله: آسیبشناسی قوانین در عرصه …
, ,

نسبت تلاش های خیرخواهانه با مصالح توسعه ملی

فرشاد مومنی چکیده مقاله: پر کردن حفره های شکافهای برخورداری از حداقل نیازهای اساسی همنوعان و تلاش برای جبران کاستیهای ناشی از ناتوانی یا مسئولیت گریزیهای دولت در حیطه وظایف حاکمیتی شکل دهنده دو مولفه حیاتی و سرنوشتساز از مهمترین فلسفه های وجودی …