در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

رخدادهای موثر در روند فعالیتهای سازمانهای فعال در حوزه امور عام المنفعه ایران؛ مطالعه موردی: دوره پهلوی دوم

منصوره اتحادیه - استاد تاریخ چکیده مقاله: طی دوران پهلوی دوم، در حوزه فعالیتهای عام المنفعه، از سوی دولتهای وقت اقداماتی به عمل آمد که مهمترین سرفصل این تحولات در راستای پروژه نوسازی کشور و پیش برد سیاستهای اجتماعی و برنامه های رفاه …
, ,

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

مریم حسین زاده - دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری چکیده مقاله: درآیات قرآن واژه احسان به معنای انجام دادن کار نیک است که جامعترین برنامه اجتماعی که خداوند به آن فرمان داده عدل و احسان است و تمام هستی بر پایه عدالت استوار است که عدالت با تما…
, ,

سیاست های توسعه کارآفرینی اجتماعی

مهدی تاج پور - دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران الهه حسینی - دانشجوی دکتری رفتار و منابع انسانی، دانشگاه یزد چکیده مقاله: کارآفرینی اجتماعی به عنوان نوعی بازنگری در فعالیتهای اقتصادی جامعه است که میتواند خروجیها و پیامدهای مثبتی را در عرصه اجتماعی …
, ,

شناسایی مولفه های مهارتهای اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی به منظور تقویت فعالیت های خیرخواهانه افراد

زهره موسی زاده - استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران چکیده مقاله: این مقاله باهدف شناسایی مولفه های مهارتهای اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی به منظور تقویت فعالیتهای خیرخواهانه در افراد انجام شد. روش انجام پژوهش، تحلی…
, ,

شناسایی و اندازه گیری عوامل موثر بر ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

محمد اسماعیلی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهرهوری اصفهان، ایران چکیده مقاله: مدیریت دانش یکی از مهمترین و پیچیده ترین رویکردهای موجود در رشد و توسعه سازمانها در محیط پیچیده امروزی به شمار میرود که مورد استقبال بسیاری از …
, ,

شیوه های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمانهای مردم نهاد

امیرحسین رمضانی بیدگلی - کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما محمدحامد روحانی - کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار دانشگاه علامه فیض کاشانی چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر، شیوه های جذب و مدیریت نیروهای داوطلب برای سازمانهای خیریه و مردم…
, ,

صدقه و احسان نمودهای خیر ماندگار

مژگان میانرودی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: صدقه به هر نوع بخشش مالی و غیرمالی که به قصد رضای خدا باشد اطلاق میگردد که شامل صدقات واجب و صدقات مستحب است.صدقه دادن و بخشش مال در اسلام و در زند…
, ,

طراحی مدل همکاری نهادهای دولتی برای جذب مشارکتهای مردمی

سیدحسین سیدی - عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده مقاله: جذب مشارکتهای مردمی که وقف مهمترین نماد اسلامی و گسترده ترین نهاد جذب مشارکت است، نقش مهمی در توسعه تمدن اسلامی خصوصا0 توسعه علم و فناوری داشته است. اما با ظهور ساختارهای نوین اداری این…
, ,

عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به وقف و امور خیریه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر

فاطمه حسینخانزاده - دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکز رامسر داوود ستارزاده - کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز رامسر فهیمه عیسی پور - کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی وا…
, ,

مشارکت دانشجویان در امور خیریه: واکاوی ویژگیها و نوآوری های ترغیب کننده

مهسا لاریجانی - استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا چکیده مقاله: فضای آموزشی دانشگاهی بستر آموزشی مناسبی جهت ترغیب و مشارکت دانشجویان و نهادینه سازی انجام امور خیریه است ؛ هرچند که نیازمند الگوها و مدلهای متفاوتی است که مناسب نسل جو…