در این دسته مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار با موضوع «مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز» که دهم و یازدهم دیماه سال 1397 در تهران برگزار شد، بارگذاری شده است.

, ,

تحلیل مقایسه سرمایه اجتماعی در شبکه سازمانهای خیریه

نسیم غنبرطهرانی - استادیار،گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران آزاده شریفی پور - دانشجو ارشد، گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی تهران محمدوحید سبط - استادیار،گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی ت…
, ,

تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران

محمدصالح طیب نیا - استادیار دانشکده اهلبیت (ع) ، دانشگاه اصفهان ، مدیر مرکز پژوهشی آلاء حوریه ربانی اصفهانی - دانشجوی دکتری مطالعات زنان حقوق زن در اسلام، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس مرکز پژوهشی آلاء چکیده مقاله: فرهنگ ایرانی، به دل…
, ,

تشویق به خیر و نیکوکاری با محوریت سوره ماعون

محدثه شاهرخی - دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیمسبزواری محمد مصطفایی - استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، چکیده مقاله: کلام االله مجید آخ…
, ,

تفاوت معناشناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم

طاهره محسنی - دکترای تفسیر تطبیقی-استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران چکیده مقاله: اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت شده، و چون انسان زندگی ابدی در پیش دارد، چگونگی عمل او در دنیا، و فراهم آوردن توش…
, ,

تو نیکویی کن و در دجله انداز

حسن ذوالفقاری - هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: یکی از مضامین رایج در ادب فارسی و امثال و حکم رایج، نیکی و نیکوکاری در حق مردم است که بنا بر تمام این ابیات نیکی سرانجام راه به خانه صاحبش پیدا میکند. حتی برای آنکه نشان دهند…
, ,

جایگاه نهادهای خیریه در تامین مالی و ترویج کارآفرینی در بسترICT

مهدی کیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، محمد سلیمانی - استادیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) چکیده مقاله: همواره موسسات خیریه و به طورکلی نهاده…
, ,

حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

سیدمحمد حسینی یاسین باجلانی چکیده مقاله: با توجه به اینکه نهاد وقف یک نهاد بسیار مهمی بوده و اینکه بر اساس آموزه های دینی این مهم موکدا مورد توجه شارع مقدس بوده تاجایی که از آن به عنوان باقیات الصالحات و صدقه ی جاریه یادشده است،…
, ,

حکومت محمد تقی خان بافقی در یزد(از کنش سیاسی تا فعالیت مذهبی-اقتصادی وقف)

عاطفه رنجبرجمال آبادی - دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته ایرانشناسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، بخش تاریخ، دانشگاه یزد، چکیده مقاله: اوضاع کشور ایران پس از قتل نادر شاه با تحولاتی چون استقلال طلبی حکام محلی مانند یزد ه…
, ,

خیر ایرانی-خیر عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده روی اربعین1

محمدرضا پویافر - دکتری جامعهشناسی، استادیار جامعهشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین-تهران چکیده مقاله: آیین پیاده روی اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات زیارتی سالانه مسلمانان در جهان و یکی از پرجمعیت ترین آیینهای زیارتهای پیاده در دنیا به…
, ,

خیرماندگار در چالش اسناد توهمی و تجلی عقلانیت در نیکوکاری

علی اصغر پورعزت - استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران نیلوفر کوکلان - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران چکیده مقاله: خیر ماندگار، خیری مبتنی بر عمل عقلانی است . در واقع گویا میان ماندگاری، خرد و نیکوکاری پیوندی طبیعی وجود دارد، در…