, ,

آسیب شناسی وقف

مهری بهار - دکترای مطالعات فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران محمود نصرتی - محمود نصرتی دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران چکیده مقاله: وقف در لغت به معناى ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است. وقف در اصطلاح فق…
,

آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی

محمدرضا آرام - کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) چکیده مقاله: خیریه ها تاکنون نقش موثری در گسترش امور خیر در جامعه ایفا کرده اند، اما دچار آسیب هایی روشی و محتوایی شده اند. مساله اصلی…