, ,

اقتصاد و فرهنگ یاریگری های سنتی؛ به سوی مدل بومی امورخیر یاریگرانه در ایران معاصر

اقتصاد و فرهنگ یاریگری‌های سنتی؛ به‌سوی مدل بومی امورخیر یاریگرانه در ایران معاصر محسن امین دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی فرهنگی. دانشگاه علامه طباطبایی   Mohsen_amin@ymail.com   چکیده یکی از ویژگی‌های اساسی نظام ‌سرمایه‌…
, ,

از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی

  از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی   محمدرضا پویافر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، mrpouyafar@gmail.com   چکیده از آنجا که محتوای باورهای اسلامی فراتر ا…
, ,

ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش

ارائه الگوي كارآمد تربيتی امور خير و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش نعمت اله موسی پور1، لیلا عیاری2*، سیدمحمد سیدکلان3 1دانشیار،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان *2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، گروه …
, ,

ارایه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی خیریه ها

  ارائه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه‌سازی و هماهنگی خیریه‌ها وحید یاوری، 2. علیرضا رحیمیان استادیار گروه مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام دانشجوی کارشناسی ا…

ابعاد حقوقی جایگاه بازار سرمایه در ترویج فرهنگ خیرخواهی

ابعاد حقوقی جایگاه بازار سرمایه در ترویج فرهنگ خیرخواهی محمد سلطانی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی m_soltani@sbu.ac.ir چکیده: این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی بیان نوآوری ها و تبیین و تحلیل قواعد حقوقی جهت ترویج اس…
, ,

آسیب شناسی وقف

  آسیب شناسی وقف مهری بهار1، محمود نصرتی2* 1 دکترای مطالعات فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران 2*محمود نصرتی دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران،  nosrati.mahmoud@gmail.com   چکیده: و…
,

آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی

آسیب‌شناسی خیریه‌ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی محمّدرضا آرام کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)  m.aram@isu.ac.ir چکیده خیریه‌ها تاکنون نقش مؤثری در گسترش امور خیر در جامعه ای…