, ,

خیر مدرسه ساز، از مدرسه سازی تا تصمیم سازی مشارکتی در تغییرات آموزشی

سیدمحمدحسین حسینی - دکتری برنامه ریزی درسی و کارشناس پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چکیده مقاله: مدارس خیریه ای و خیریه آموزشی یکی از قدیمی ترین رخدادهای آموزشی است که تاکنون شکل مشهود آن ساخت و ساز مدارس جدید، بازسازی یا تجهیز مدارس و ه…
, ,

خیر مجازی: راهبردهای تحقق خیر فردی و خیر اجتماعی در فضای مجازی

رضا بنی اسد - استادیار و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام چکیده مقاله: خیر در فضای فیزیکی و حقیقی زندگی انسان سنتی دیرینه است. اما امروزه با ظهور فضای مجازی ( سایبر)، در سطح فردی و اجتماعی مصادیق متعددی از خیر ظهور کرده است. فرا…
, ,

جایگاه وقف و امور خیر در ترویج و توسعه دانش : یک بررسی متون

مرضیه مروتی - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل چکیده مقاله: در طول تاریخ همواره افراد خیرخواهی زیسته اند که با انجام امور خیر و صرف منابع مختلف برای دیگران، سبب بهبود زندگی افراد جامعه شده اند. مقاله حاضر با هد…
, ,

جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری

محمدرضا آرام - کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) چکیده مقاله: یکی از راهکارهای بسط فرهنگ نیکوکاری در جامعه اسلامی، تشریح آن در قالب ادبیات مفهومی جدید، جامع و جریان ساز است. مساله اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه بهتری…
, ,

جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

محمدجواد رحمانی - مدیر عامل موسسه خیریه سعادت پیشگان شهرستان آباده اشرف السادات عاوی پور - رییس هییت مدیره موسسه خیریه سعادت پیشگان آباده چکیده مقاله: پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران صورت گرفت.پژوهش حاضر ا…
, ,

جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری

مرتضی گودرزی - گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد چکیده مقاله: اصل امر به معروف و نهی ازمنکر یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است که به نص صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم (ص) و ایمه معصومین (ع) عمل به این فریضه، امت اسلام را …
, ,

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه ی خیر

محسن فلاحنداری - دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسلامی حمید بیات - کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی چکیده مقاله: آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است تبیین و تشریح ظرفیت های برنامه ی درسی بعنوان مهم ترین زیر نظام های سیستم آموزشی است که پتانسی…
, ,

تحولات نهادی و اجتماعی و چالش های فراروی خیریه ها (مطالعه موردی: بنگاه خیریه آبلوله بیرجند)

زهرا علیزاده بیرجندی - هیات علمی،گروه تاریخ، دانشگاه بیرجند الهام ملک زاده - عضو هیات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: یکی از بنیادهای خیریه شاخص در کشور، بنگاه خیریه آب لوله است. این بنگاه …
, ,

بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت

وحید یاوری - استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) یحیی مرتب - دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی، مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چکیده مقاله: نظارت و کنترل به عنوان ی…
, ,

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان (با تاکید بر موسسات خیریه استان خراسان رضوی)

مجید فولادیان - استادیار، رشته جامعه شناسی،گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد منوچهر عدالت جو - ریاست اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی استان خراسان رضوی چکیده مقاله: مدیریت توسعه در رویکرد ج…